سمانه سلیمانی پرسید 1 سال قبل
با سلام اگر زن و شوهر هردو مشترکا خانه ای بخرند(مثلا ۲ دانگ بنام زن باشد) و مرد خانه دیگری نداشته باشد. آنگاه زن مهریه خود را بخواهد و مرد توان پرداخت آنرا نداشته باشد، آیا دادگاه میتواند همان خانه را که مرد و فرزندان در آن زندگی میکنند)صرفا به دلیل اینکه ۲ دانگ آن بنام زن هست، به عنوان مهریه، به زن بدهد؟ و مرد و فرزندان را آواره کند؟
1 پاسخ
محمد قاسم معتبرزادهمحمد قاسم معتبرزاده پاسخ داد 7 ماه قبل
ملکی که مدیون در آن سکونت دارد علی القاعده مستثنیات دین محسوب میگردد ولیکن چنانچه زوجه به استناد مالکیت مشاعی خلع ید و دستور فروش بگیرد بسته به شأن زوج میتواند بخشی از سهم زوج از فروش ملک را نیز وصول نماید.
Call Now Button