سمانه سلیمانی پرسید 2 سال قبل
با سلام اگر زن و شوهر هردو مشترکا خانه ای بخرند(مثلا ۲ دانگ بنام زن باشد) و مرد خانه دیگری نداشته باشد. آنگاه زن مهریه خود را بخواهد و مرد توان پرداخت آنرا نداشته باشد، آیا دادگاه میتواند همان خانه را که مرد و فرزندان در آن زندگی میکنند)صرفا به دلیل اینکه ۲ دانگ آن بنام زن هست، به عنوان مهریه، به زن بدهد؟ و مرد و فرزندان را آواره کند؟
1 پاسخ
محمد قاسم معتبرزادهمحمد قاسم معتبرزاده پاسخ داد 11 ماه قبل
ملکی که مدیون در آن سکونت دارد علی القاعده مستثنیات دین محسوب میگردد ولیکن چنانچه زوجه به استناد مالکیت مشاعی خلع ید و دستور فروش بگیرد بسته به شأن زوج میتواند بخشی از سهم زوج از فروش ملک را نیز وصول نماید.