نمونه لایحه دفاع از مطالبه وجه

ریاست محترم شعبه حقوقی
با سلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه مطروحه در آن شعبه محترم عرایض و دفاعیات ذیل را در راستای دفاع از حقوق موکل به استحضار می رساند.
شرح ماوقع
موکل در راستای پرداخت بخشی از ثمن خودرو در تاریخ مبلغ ریال بصورت ریال از خانم (واریز به حساب خواهان) و ریال از خواهان استقراض نموده و مبالغ مذکور را در تاریخ به کارت ایشان مسترد نموده است حالیه پس از طلاق توافقی و دریافت مهریه زوجه و پدر ایشان (خواهان ) اقدام به طرح دعاوی واهی و ایذایی در مراجع مختلف جهت سلب آرامش موکل می نمایند.
1) حسب اقرارنامه خانم (پیوست شماره 1) ایشان در تاریخ به درخواست موکل مبلغ ریال به عنوان قرض به کارت شماره عهده بانک مسکن به نام خواهان که در آن زمان پدر خانم موکل بوده،منتقل می نماید که مبلغ مذکور در تاریخ به استناد پرینت حساب بانکی موکل و خانم (پیوستهای شماره 2 و 3 ) به کارت ایشان با شماره پیگیری مسترد میگردد.
2) مبلغ قرض گرفته شده از خواهان نیز در تاریخ به استناد پرینت حساب بانکی موکل و خواهان (پیوستهای شماره 2 و 4 ) به کارت خواهان با شماره پیگیری مسترد گردیده است.
3) بعد از طلاق توافقی و دریافت مهریه و عدم پذیرش نگهداری دختر 3 ساله زوجه و پدر ایشان (خواهان دعوای تحت امر)اقدام به طرح دعاوی واهی و ایذایی علیه موکل در مراجع مختلف نموده و موجبات سلب آرامش و ورود خسارات قابل توجه گردیده اند تا بدان جا که خواهان با ارسال پیامکهای حاوی الفاظ و جملات دور از شان به تلفن همراه خانواده موکل موجبات سلب امنیت ایشان را فراهم نموده ایضا صراحتا به خانواده موکل نیز اعلام نموده در صورت پرداخت تومان از طرح دعاوی منصرف خواهم شد و در غیر اینصورت به این رویه ادامه خواهم داد .
4) چگونه از سال تا کنون هیچ اقدامی ننموده و حتی پیگیر دلیل واریز وجه به حساب خود و برداشت وجه نگردیده و حالیه پس از طلاق و دریافت مهریه به یکباره اقدام نموده است .گردش مالی خواهان محدود و به سهولت قابل بررسی و پیگیری بوده و یقینا ایشان از کل شرح ماوقع مطلع بوده همچنین اطلاعات کامل ایشان از محل و مبنا و چگونگی صرف مبلغ مذکور دلالت تام بر علم و اطلاع و اذن مشار الیه دارد و دعوی مذکور دعوی واهی و ایذایی است.
لذا ضمن تقاضای استعلام از بانکهای مربوطه جهت ارائه پرینت مصدق حسابها و عند اللزوم استماع اظهارات خانم ، صدور حکم بر بی حقی خواهان از محضر آن عالی مقام مورد استدعاست.