نمونه رای جعل و کلاهبرداری
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان -1 …..- آزاد به قيد قرار قبولی وثيقه دایر بر مشارکت در فروش مال غير ب- استفاده از سند مجعول ج- معاونت در جعل سند رسمی از طریق پرداخت وجه و آمریت -2 ……..- آزاد به قيد قرار قبولی وثيقه دایر بر مشارکت در فروش مال غير ب- استفاده از سند مجعول -3 …….. آزاد به قيد قرار قبولی وثيقه دایر بر معاونت در جعل سند رسمی- تحصيل مال از طریق نامشروع به ميزان 24 ميليون تومان -4 …………..- بازداشت به دليل عجز از تودیع وثيقه دایر بر مشارکت در جعل وکالت نامه -5 ……………… آزاد به قيد قرار قبولی کفالت دایر بر معاونت در فروش مال غير از
طریق تهيه نقشه و تفکيک اراضی موضوع شکایت آقایان -1 ………….. -2 ………….. -3 …………… -4………….. -5 ……………. -6 ……………. -7 ………….. -8 ……………. -9 …………. -10 ………….. -11 ……………. -12 …………. -13 ……………. -14 …………. -15 ………….. -16 …………. -17 ………….. -18 …………. -19 …………… -20 …………. با این شرح که متهمين با همکاری خود به نحو مشارکت یا معاونت سند وکالت نامه به شماره. …….. مورخ 91/9/7 از دفترخانه شماره ……. تهران فی ما بين …….. و …….. را جعل می نمایند و با تلقی خانم ……….. )که وجود خارجی به عنوان وکالت دهنده و وراث ……….. ندارد( به از عنوان انتقال دهنده به شخص ……… که هيچ گونه سابقه مالکيتی برای آنها ثابت نيست اراضی موضوع بحث را به واسطه وکالت نامه دیگر به اسم ………. منتقل و مبادرت به تفکيک و فروش قطعات از پلاک ثبتی ….. فرعی ….اصلی بخش 5 اروميه می نمایند. نظر به طرح شکایت از سوی مالکين اصلی پلاک …. آقایان …………- ………..- ……….. و ……….. و شکایت 16 تن از نفراتی که بعد تفکيک برابر قولنامه های تنظيمی مبادرت به خرید املاک نمودند و صدور کيفرخواست از دادسرای عمومی و انقالب اروميه- و مالحظه گواهی حصر وراثت ……… بهنق صاحب اصلی پلاک …… ص5 و استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک اروميه به شرح ص14 و توجهاً به گزارش مرجع انتظامی طی تحقيقات محلی صورت گرفته- و ملاحظه متن پيامهای ارسالی به شرح صفحات 129 الی -146 و انجام مواجه حضوری انجام گرفته در مرجع انتظامی به تاریخ 96/7/20 به شرح ص -287 و اینکه اقدامات صورت گرفته در خصوص شناسایی خانم …….. منتج به نتيجه ای نشده و خود متهمين نيز نتوانستند ایشان را به دادگاه معرفی نمایند و فردی به اسم …….. فرزند …… ص558 از بانه حاضر و اعلام داشته که اصلا مالکيتی در محل نداشته و هيچ ملکی را به کسی انتقال نداده است و با لحاظ به استعلام صورت گرفته از سر دفتر کفيل )دفترخانه (…. به شرح ص 561 دلالت بر عدم تنظيم وکالت نامه در آن دفتر خانه و النهایه جعل و مجعول بودن سند وکالت نامه دارد و لحاظ استعلام صورت گرفته از اداره ثبت احوال شهرستان اروميه ص 563 و شرح این موضوع که وکالت نامه تنظيمی بدوی فی ما بين ……… و ………. مجعول بوده و تمامی متهمين با علم و آگاهی از این موضوع اقدام به همکاری به نحو مشارکت و معاونت در تفکيک و فروش نمودند چرا که دليل ندارد وقتی خود آقای …….. حی و حاضر و زنده است بدواً بعضی از قطعات را به نام آقای ………. کرده تا ایشان مبادرت به فروش آن نمایند و در ثانی لزومی به تنظيم صورتجلسه فسخ قراردادهای تنظيمی فی ما بين ………… با آقای …………… نبوده که به شرح ص280 این امر حادث شده است و توجهاً به اظهارات ضد و نقيض متهمين که بدواً منکر امر در ثانی بعد از تحقيقات به بزه اعلامی جزء به جزء اقرار نمودند )طی تحقيقات در مرجع انتظامی( و جملگی حکایت از توجه اتهام به متهم دارد بزه انتسابی وارد است و مستند به مواد 526-525-536-125-126-134 قانون مجازات اسالمی و مواد 1 و 2 قانون مجازات مرتکبين ارتشاء – اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به اتهام مشارکت در انتقال مال غير به تعداد 16 فقره به تحمل 16 فقره 10 سال و 6 ماه حبس تعزیری- رد عين اموال متعلق به شکات آقایان…………. )زمينهایی که از پالک 453 فروخته شده( و رد مبلغ 80 ميليون تومان به ……… حسب قرارداد شماره ……. ص225 و 70 ميليون تومان به ………. برابر قرارداد مورخ 96/2/16 ص268 و 65 ميليون تومان به آقای ……..حسب قرارداد شماره ……ص220 و 120 ميليون تومان به آقای ………… بابت 3 قطعه زمين برابر قرارداد شماره …….. ص185 و 31 ميليون تومان بابت قطعه 23 به ………… حسب قرارداد تاریخ 96/5/2 ص257 و رد یک خودرو چانگان به مبلغ 60 ميليون تومان و 40 ميليون تومان وجه نقد حسب قرارداد مورخ 96/4/18 در حق ……….. و رد عين یک قطعه زمين به قيمت 40 ميليون تومان و یک خودروی 206 موضوع بيع قرارداد شماره …….. مورخ 96/3/24 ص214 و رد یک قطعه باغ حاصل معاوضه قطعه شماره 26 در حق ……….. حسب قرارداد شماره …….. ص-237 و 2 قطعه باغ در روستای …… و 21 ميليون تومان وجه نقد حاصل بيع دو قطعه 14 و 36 حسب قرارداد شماره ……… و ….. در حق …….- پرداخت 120 ميليون تومان به ………. حسب قرارداد شماره -…….. و پرداخت 35 ميليون تومان به …….. حسب قرارداد شماره ……. رد یک قطعه باغ حاصل بيع قطعه 8 در حق …….در روستای ……. حسب قراردادهای ……. و -……. رد مبلغ 20 ميليون تومان نقداً و رد عين باغچه در روستای …….. در حق ……. حاصل بيع قطعه 12 حسب قرارداد شماره ……. رد مبلغ 40 ميليون تومان به شکات ………. بابت بيع قطعه 15 ص-255 رد عين 2 قطعه زمين به ……… بابت بيع قطعه 24 حسب قرارداد شماره ……. و پرداخت مشارکتی جزای نقدی با متهم ردیف دوم یک ميليارد و دویست و 11 ميليون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت حاصل اخذ وجوهات به نقد یا معاوضه از قبل فروش قطعات به ریز خریداران- و تحمل 3 سال حبس بابت استفاده از سند مجعول و 6 ماه حبس تعزیری بابت معاونت در جعل وکالت نامه رسمی متهم ردیف دوم را بابت مشارکت در فروش 15 قطعه زمين به تحمل 15 فقره 10 سال و 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت مشارکتی با متهم ردیف اول به ميزان یک ميليارد و دویست و یازده ميليون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت- و تحمل 3 سال حبس تعزیری بابت استفاده از سند مجعول متهم ردیف سوم را بابت معاونت در جعل سند رسمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و بابت بزه تحصيل نامشروع مال غير به رد 24 ميليون تومان وجه نقد حاصل از طریق نامشروع در حق …….. و تحمل 2 سال حبس تعزیری بابت تحصيل نامشروع مال غير و متهم ردیف چهارم …… را بابت مشارکت در جعل وکالت نامه به تحمل 3 سال حبس و متهم ردیف پنجم را بابت معاونت در فروش مال غير از طریق تهيه نقشه و تفکيک ارضی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد که رای صادره حضوری
ظرف مهلت بيست روز از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد اضافه می شود- در اجرای مجازات-
بازداشت قبلی لحاظ و مجازات اشد اجرا می شود- در خصوص رد مال آقای ……… چون حسب محتویات پرونده ایشان املاک را به آقای ……. فروخته و تمامی اموال حاصل به نفع به متهم ردیف اول تحویل شده لذا رد مال در خصوص متهم ردیف دوم منتفی است. در خصوص اتهام آقایان …… دایر بر معاونت در استفاده از سند مجعول و اتهام ……. دایر بر شروع به کلاهبرداری به جهت عدم قناعت محکمه و عدم کفایت ادله مستند به اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام رای صادره ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ
قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد/.
یعقوب عزیزی
رئيس شعبه 104 دادگاه کيفری 2 اروميه

نمونه رای جعل و کلاهبرداری