نمونه درخواست بازداشت پلاک ثبتی مدیون از سوی طلبکار

بسمه تعالی

ریاست محترم ادارۀ … اجرای اسناد رسمی

سلام علیکم،

احتراماً، به استحضار می رساند، این جانب … فرزند … بستانکار (طلبکار) پروندۀ اجرائی کلاسۀ … تقاضا دارم در قبال مبلغ … ریال از طلبم پلاک ثبتی شمارۀ … واقع در بخش … شهرستان … به نشانی … متعلق به آقای / خانم … (بدهکار) با رعایت مستثنیات دین بازداشت نمائید.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (متقاضی)

امضاء

* توضیح این که، در صورت تقاضای بازداشت ملک، متقاضی (طلبکار) بایستی دو پلاک ثبتی معرفی نماید تا در صورت مالکیت مدیون یک پلاک ثبتی بازداشت گردد و یا این که مدیون در پلاک معرفی شده ساکن نباشد.

پس از ارائه درخواست فوق (نمونه درخواست بازداشت پلاک ثبتی مدیون از سوی طلبکار) اداره اجرا نامه بازداشت را به شرح ذیل به اداره ثبت ارسال می نماید.

تقاضای بازداشت پلاک ثبتی مدیون ازطریق اجرای اسناد رسمی

بسمه تعالی

به: ادارۀ ثبت منطقه …

از: ادارۀ … اجرای اسناد رسمی

سلام علیکم،

احتراماً، خواهشمند است، دستور فرمائید چنان چه پلاک ثبتی شمارۀ … واقع در بخش … شهرستان … متعلق به آقای/خانم … مدیون پروندۀ اجرائی کلاسۀ … می باشد آن را در قبال مبلغ … ریال بابت اصل و مبلغ … ریال بابت نیم عشر اجرائی بازداشت و نتیجه را به این اداره اعلام فرمایند.

با تشکر

رئیس ادارۀ … اجرای اسناد رسمی

* توضیح این که، در صورتی که پلاک ثبتی در محلی غیر از حوزۀ ثبتی مربوطه باشد، توقیف آن نیز ممکن است و این امر از طریق نیابت به اداره ثبت محل وقوع ملک از سوی ادارۀ ثبت مجری اجرائیه انجام می شود.

 

در صورت نیاز به وکیل متخصص از طریق لینک های تماس و واتساپ ذیل صفحه اقدام نمایید.