درخواست ابلاغ رای داور

خواسته :درخواست ابلاغ رایداور

دلایل و منضمات : 1. رای شماره 2 2. قرارداد شماره 1 مورخ 10/9/93 3. وکالتنامه شماره 227279

دلایل و منضمات : 1. رای شماره 2 2. قرارداد شماره 1 مورخ 3. وکالتنامه شماره

شرح درخواست :
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام
احتراما حسب مدارک و مستندات تقدیمی موکل به استحضار آن عالی مقام می رساند:
موکل به موجب قرارداد بیع پلاک ثبتی اصلی بخش بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب و حسب درخواست آقای به وکالت خانم به شرح رای پیوست اقدام به صدور رای داوری نموده اند.با توجه به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نشده است، لذا به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی با تقدیم رای صادره ، ابلاغ رای داوری به طرفین داوری (خواندگان درخواست)از محضر آن دادگاه محترم مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

درخواست ابلاغ رای داور