نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد

خواسته : تجویز ازدواج مجدد به استناد استنکاف زوجه از تمکین

دلایل و منضمات : 1.مستندات سمت 2. دادنامه الزام به تمکین به شماره …. مورخ … 3. اجراییه شماره ….. مورخ ….. 4 . صورتجلسه دادورز اجرای احکام مورخ….

رياست محترم مجتمع قضايي شهيد مفتح
با سلام
احتراماً حسب مدارك و مستندات تقديمي از سوي موكل باستحضار آن عالي مقام ميرساند
1)زوجين باستناد سند نكاحيه بشماره … تنظيمي در دفترخانه ازدواج بشماره … تهران در تاريخ … به عقد نكاح دائم يكديگر در آمدند.
2)زوجه در تاريخ … بدون مجوز قانوني و قراردادي اقدام به ترك منزل مشترك نموده و پي گيريهاي مكرر زوج و بستگان نيز موثر واقع نگرديده است.
3)النهايه زوج اقدام به طرح دعوي الزام به تمكين زوجه نموده كه باستناد راي قطعي بشماره ……. مورخ … تقاضاي صدور اجراييه و طي تشريفات مقرر قانوني مي نمايند و پس از صدور دستور نيابت به دادگستري….. و دعوت از زوجه و عدم حضور مشاراليه در منزل مشترك با حضور دادورز و نماينده منتخب از سوي رياست دادگستري …. ضمن تنظيم صورتجلسه بازديد از مسكن مشترك زوجين جهت احراز مهيا بودن مسكن و امكانات آن ضمن تهيه گزارش مبسوط بانضمام تهيه عكس نتيجه به شعبه مربوطه ارسال مي گردد.
4)متعاقباً به دليل عدم مراجعت زوجه به منزل مشترك ،زوج مجدداً اقدام به طرح دعوي الزام به تمكين نموده كه النهايه به موجب راي قطعي بشماره دادنامه ….. مورخ ….صادره از شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران زوجه مكلف به بازگشت به منزل مشترك گرديدند.ليكن با وجود پي گيريهاي مكرر حاضر به تمكين و بازگشت به منزل مشترك تا كنون نشده اند.
5)لازم به توضيح است زوجه در سال ….. همزمان با ترك منزل مشترك واقع در …… اقدام به طرح دعوي مطالبه مهريه مندرج در سند نكاحيه نيز نموده اند.
از محضر رياست محترم با توجه به خروج زوجه و ترك منزل مشترك و استنكاف از بازگشت و تمكين از زوج از تاريخ….. تا كنون بالغ بر 2 سال و با وجود 2 مرحله طرح دعوي الزام به تمكين و صدور آراء قطعي مبني بر محكوميت زوجه به بازگشت به منزل مشترك و اجراء آن و مهيا بودن مقدمات تمكين و استنكاف زوجه از تمكين باستناد بند 4 از ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب 91 و بند 3و7 ماده 16 ق.ح.خ مصوب 53 رسيدگي و صدور راي مبني بر تجويز ازدواج مجدد به انضمام هزینه دادرسی مورد تقاضاست.

نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد
با امتنان فراوان