نمونه دادخواست اعتراض ثالث به حکم تخلیه

خواسته : اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامه های شماره مورخة و مورخ درپرونده شماره ‌ به كلاسه شعبه تهران و کلاسه شعبه تجدید نظر با موضوع تخلیه به‌انضمام‌كلية‌خسارات‌قانوني بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و نقض دادنامه های صدر الذکر به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دفتر خدمات قضایی و….
دلایل و منضمات : فتوکپی مصدق 1ـ مستندات سمت 2-دادنامه شماره مورخة 3 – دادنامه شماره مورخ 4- قرارداد مورخ 5- قرارداد مورخ 6- عنداللزوم شهادت شهود و اتیان سوگند
متن دادخواست : رياست محترم شعبه تجدیدنظر استان تهران
با سلام و احترام به استحضار مي رساند:
موکل به موجب قرارداد مورخ مالک منافع حاصله از قرارداد بوده و کلیه حق و حقوق خوانده دعوای اصلی به موکل منتقل گردیده است و لیکن اخیرا موکل متوجه گردیده که به موجب دادنامه های شماره مورخة و مورخ درپرونده شماره ‌ به كلاسه شعبه تهران و کلاسه شعبه تجدید نظر با موضوع تخلیه به‌انضمام‌كلية‌خسارات‌قانوني ، حکم به تخلیه مغازه تحت تصرف موکل صادر گردیده است !!! .لذا نظر به اينكه موکل در رسیدگی صورت گرفته حضور نداشته و رای صادره نیز قطعیت یافته است به استناد مواد 417 ، 418 ، 420 ، 422 ، 424 و 425 از قانون آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث صدور حكم شایسته مبنی بر 1- بدوا توقف عملیات اجرایی و سپس 2- رسیدگی و نقض دادنامه های صدر الذکر به انضمام 3-کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دفتر خدمات قضایی و…. مورد استدعاست. با تشکر و تجدید احترام

وکیل پایه یک