د اثبات رابطه زوجیت موقت

 

خواسته : اثبات رابطه زوجيت موقت به انضمام كليه خسارات قانونی

 

دلايل ومنضمات : کپی مصدق:1- مستندات سمت 2- استشهادیه وشهادت شهود، 3-شناسنامه و کارت ملی 4-شناسنامه خوانده

رياست محترم مجتمع قضايي تهران
با سلام احتراماً حسب اظهارات و مدارک تسلیمی موکل به استحضار مي رساند:
موکل در سال با خوانده محترم عقد ازدواج موقت منعقد مي نمایند كه عنداللزوم شهود در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصديق اظهارات موکل نيز گواهي مي دهند. نظر به اينكه خوانده با انكار رابطه زوجيت موقت از انجام تعهدات شرعي و قانوني خود طفره مي رود و موکل نیز از ایشان دارای فرزند ذکور می باشند ، فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی صدور حكم به اثبات رابطه زوجيت براساس شروط مقرر فيمابين و ثبت آن واقعه به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق موکل از محضر آن عالی مقام مورد استدعاست.

دادخواست اثبات رابطه زوجیت موقت

دادخواست اثبات رابطه زوجیت موقت