نمونه دادخواست ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی به انضمام دستور موقت

خواسته : 1. بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبنی بر توقف كليه عمليات اجرايي
2 . سپس رسيدگي و صدور حكم مبنی بر ابطال اجرائيه بشماره كلاسه بايگاني و كليه عمليات اجرايي اداره پنجم اجرائيات اسناد لازم الاجرا استان تهران در پرونده بكلاسه و مقوم به ریال
3. احتساب كليه خسارات دادرسي و قانوني

دلائل و منضمات : 1)مستندات سمت 2)سند نكاحيه بشماره اجرائيه بشماره در پرونده بکلاسه مورخ صادره از اجرائيات اسناد رسمي تهران 4)دادنامه بشماره مورخ صادره از شعبه دادگستري شهرستان 5)صورتجلسه توديع عدد سكه تمام بهار آزادي در واحد اجراي احكام مدني دادگستري مورخ

شرح دادخواست : رياست محترم دادگاههاي حقوقي تهران
با سلام
احتراماً حسب مدارك و مستندات تقديمي از سوي موكل باستحضار آن عالي مقام ميرساند:
1 زوجين به موجب سند نكاحيه بشماره … تنظيمي در دفترخانه ازدواج بشماره … تحت كفالت فعلي دفترخانه … تهران با تعيين … عدد سكه تمام بهار آزادي به عقد نكاح دائم يكديگر در آمده اند. 2 در تاريخ … زوجه با تقديم دادخواست به دادگستري … اقدام به مطالبه كل مهريه خود نموده كه به موجب دادنامه بشمار … مورخ … در پرونده بكلاسه … منجر به صدور محكوميت زوج به پرداخت كل مهريه گرديده است.
3 از سويي در راستاي تامين خواسته نيز در مورخ …… اقدام به توقيف ملك موكل نموده است.
4 موكل در تاريخ … عين …… عدد سكه تمام بهار آزادي را تهيه و به موجب صورتجلسه تنظيمي تحويل واحد اجراي احكام حقوقي … نموده اند.
5 در تاريخ … هنگام خروج از كشور در فرودگاه مهر آباد از اقدام زوجه در راستاي مطالبه مهريه از طريق اجرائيات ثبت نيز مطلع و پس از پي گيري از اداره مربوطه مشخص گرديد زوجه در تاريخ … پس از صدور راي از دادگاه و توقيف ملك ، مجدداً اقدام به مطالبه … عدد از سكه هاي موضوع مهريه خود از طريق اجرائيات ثبت نموده است.
6 از سويي به جهت تغيير پلاكهاي شهرداري و عدم اعلام پلاك صحيح و مجهول المكان اعلام نمودن و نشر آگهي موجب عدم اطلاع زوج از اقدامات اجرايي مذكور گرديده اند.

حاليه از محضر آن عالي مقام با امعان نظر به شرح عرايض تقديمي و با توجه باينكه بستانكار در راستاي مطالبات خود صرفاً از يك مرجع قانوني مجوز مطالبه دارند ليكن بر خلاف اصل مذكور زوجه بدواً كل مهريه را در تاريخ … از طريق دادگاه و پس از توقيف ملك و از سويي توديع … عدد سكه به واحد اجراي احكام دادگستري… در تاريخ … از طريق اجرائيات ثبت تهران با مجهول المكان اعلام كردن موكل نيز اقدام به وصول نموده است ، كه در اين راستا تقاضاي رسيدگي و صدور راي به شرح ذيل داريم:

1 بدواً تقاضاي صدور دستور توقف كليه عمليات اجرايي
2 رسيدگي و صدور حكم به ابطال اجرائيه بشماره كلاسه بايگاني … و كليه عمليات اجرايي اداره اجرائيات ثبت اسناد رسمي استان تهران در پرونده بكلاسه …
3 احتساب كليه خسارات دادرسي و قانوني

نمونه دادخواست ابطال اجراییه