قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است . درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مجازات به چند دلیل صورت گرفته است . اولا اینکه قاضی نمی تواند در مجازات حدی و مجازاتهای نوشته شده در قانون تغییر و تبدیل و تخفیف ایجاد کند ، در نتیجه در این دسته از مجازاتها امکان درجه بندی وجود ندارد ، به همین دلیل با در نظر گرفتن مجازاتهای تعزیری و درجه بندی آنها قاضی می تواند مجازات را تبدیل کند و تغییر دهد .

ضمن اینکه مجازاتهای درجه بندی شده تعزیری با توجه به شدت و حدت جرم تعیین می شوند . درجه بندی کردن مجازات تعزیری باعث می شود که مجازاتها به صورت فردی و متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جرم تعیین شود . به این ترتیب درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی روش مناسبی برای تعیین درست مجازات است . از این رو در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .

دسته بندی مجازات تعزیری

مجازات تعزیری درجه یک

مجازات تعزیری درجه یک شامل موارد زیر است :

 • حبس بیشتر از بیست و پنج سال تا سی سال
 • جزای نقدی بیشتر از یک میلیارد ریال
 • مصادره اموال

مجازات تعزیری درجه دو

مجازات تعزیری درجه دو شامل موارد زیر است :

 • حبس بیشتر از پانزده تا بیست و پنج سال
 • جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

مجازات تعزیری درجه سه

مجازات تعزیری درجه سه شامل موارد زیر است :

 • حبس بیشتر از ده تا پانزده سال
 • جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال

مجازات تعزیری درجه چهار 

مجازات تعزیری درجه چهار شامل موارد زیر است :

 • حبس بیشتر از پنج تا ده سال
 • جزای نقدی بیستر از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
 • انفصال دائم از خدمت دولتی و عمومی

مجازات تعزیری درجه پنج

مجازات تعزیری درجه پنج شامل موارد زیر است :

 • حبس بیشتر از دو تا پنج سال
 • جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از پنج تا پانزده سال

مجازات تعزیری درجه شش

مجازات تعزیری درجه شش شامل موارد زیر است :

 • حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
 • شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه
 • محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال
 • انتشار حکم قطعی در رسانه ها

مجازات تعزیری درجه هفت 

مجازات تعزیری درجه هفت شامل موارد زیر است :

 • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 • جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
 • شلاق از یازده تا سی ضربه
 • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

مجازات تعزیری درجه هشت 

مجازات تعزیری درجه هشت شامل موارد زیر است :

 • حبس تا سه ماه
 • جزای نقدی تا ده میلیون ریال
 • شلاق تا ده ضربه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.