دادخواست ابطال سند رهنی بانک | رهن فضولی | بطلان رهن

خواسته : تقاضای ابطال سند رهنی شماره …. مورخ…… مربوط به پلاک ثبتی …… به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دفتر خدمات قضایی

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران

با سلام و احترام به استحضار می­رساند :

اینجانب به استناد مبایعه نامه شماره …… مورخ ….. و حکم قطعی شماره ……. مورخ …… مالک ملک پلاک ثبتی …… هستم . متاسفانه خوانده ردیف اول علیرغم صدور حکم محکومیت علیه ایشان مبنی بر ابطال سند رسمی ، ملک اینجانب را بموجب سند رهنی شماره …… مورخ ….. در رهن خوانده ردیف دوم قرار داده است.
با توجه به اینکه با وجود صدور حکم به ابطال سند رسمی خوانده ردیف اول مالکیت یا اختیاری در انعقاد قرارداد با خوانده ردیف دوم نداشته است . ضمن اعلام رد معامله مذکور ، تقاضای صدور حکم به ابطال سند رهنی شماره …. مورخ …. تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره …. تهران به انضمام کلیه خسارات که قانونی و هزینه های دفتر خدمات قضایی ، از محضر آن عالی مقام مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

آدرس ملک: …………….

نمونه دادخواست ابطال سند رهنی بانک | رهن فضولی | بطلان رهن

 

نمونه دادخواست ابطال سند رهنی بانک | رهن فضولی | بطلان رهن