قرارداد پیمان همکاری موقت
به تاریخ ………………… این قرارداد مشارکت مدنی فی مابین موسسه حقوقی معتبرزاده با مدیریت آقای محمد قاسم معتبرزاده که در این قرارداد موسسه نامیده می شود از یک طرف و آقای /خانم …………………… دانشجو / کارشناس/بازاریاب حقوق به شماره ملی…………………………. وشماره تماس………………………..به نشانی…………………………………………………….. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد و پس از امضا برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
ماده 1 – موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت طرفین در فعالیت حقوقی و اداری به نحوی که موضوعات حقوقی اشخاص حقیقی یا حقوقی مراجعه کننده به پیمانکار از طرف پیمانکار جهت قبول وکالت یا انجام مشاوره به موسسه معرفی و موسسه متعهد است در صورت قبول وکالت اشخاص تعرفه شده از ناحیه پیمانکار یا انجام مشاوره با آنها به شرح مفاد مندرج در این قرارداد سهم پیمانکار را از پرداختی های موکلین به ایشان پرداخت نماید.
ماده2- تعهدات طرفین :
الف – تعهدات موسسه :
مدیریت مستمر و دایم این مشارکت در مدت قرارداد به عهده موسسه می باشد.
موسسه متعهد است در صورت اعلام نیاز پیمانکارو بلا مانع بودن از نظر مدیریت موسسه ، اسناد و سوابق پرونده و اطلاعات لازم را به منظورارتقاء دانش پیمانکار و اطلاع از روند پیشرفت کار در محل موسسه و صرفا جهت مطالعه در اختیار پیمانکار قرار دهد.
هماهنگی و تادیه حق الوکاله و هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد از موکل شامل پرداخت هزینه های قانونی از قبیل هزینه های دادرسی ، بهای تمبر اوراق ، هزینه کارشناسی ، ایاب و ذهاب خارج ازشهرستان تهران پس از اعلام وکیل در مهلت مقرر و به طریق پیش بینی شده در این قرارداد به عهده موسسه می باشد .
پرداخت هزینه های تمبر وکالتنامه به انضمام سهم کانون و تعاون به عهده موسسه می باشد.
پرداخت حق المشاوره و حق الوکاله در پرونده های ارجاعی به موسسه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری یا با توافق ، حسب مورد تعیین و سهم پیمانکار به شرح ذیل از طرف موسسه به پیمانکار پرداخت می گردد.
10 درصد از پیش پرداخت وسایر مبالغ وصول شده از موکل توسط موسسه همزمان با پرداختهای مذکور از ناحیه موکل از جمله مرحله اخذ حکم بدوی یا قطعی به نفع موکل و انجام مراحل اجرا و اخذ محکوم به ، به شماره حساب ذیل پرداخت خواهد شد.
شماره حساب : …………………………………………………………….
شماره کارت : ……………………………………………………………..
شماره شبا : ………………………………………………………………………………………………………………
ب – تعهدات پیمانکار :
پیمانکار متعهد به معرفی تمامی موضوعات وکالتی یا مشاوره پرونده ها به موسسه می باشد و در زمان همکاری با موسسه حق همکاری با وکلا یا موسسات بدون اذن کتبی موسسه را نخواهد داشت.
پیمانکار متعهد به رعایت امانت و جنبه های محرمانه اسناد و مدارک ارائه شده جهت استحضار یا مطالعه از ناحیه موسسه یا موکلین و حفظ اسناد و مدارک می باشد.
پیمانکارمتعهد گردید در خصوص ارجاع امور وکالتی و اداری و سایر موضوعات پرونده به موسسه نهایت تلاش خود را بکار گرفته و با پیگیری موثر و اقدام به موقع ضمن تسریع در روند انجام کار موکلین ، با تشخیص و صلاحدید موسسه و با حضور حداقل ماهیانه یک بار در هفته و پیگیری موضوع ، مانع تاخیر در انجام موضوع محول شده گردیده و در انجام وظایف خویش خود را وکیل یا دارای نفوذ معرفی ننماید و هیچگونه تعهد و تضرری برای موسسه ایجاد ننماید که در صورت ایجاد ضامن و مسئول خواهد بود.
پرداخت سهم پیمانکار منوط به اخذ حق الوکاله از موکل خواهد بود.
مدیر عامل موسسه در طول مدت قرارداد حق نظارت در کار پیمانکار را شخصا یا توسط اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر خود را دارد و پیمانکار متعهد به همکاری در این خصوص می باشد.
پیمانکار متعهد است نسخه ای از کلیه اقدامات کتبی خود را در موضوعات ارجاعی از طرف موسسه در جهت ضبط و نگهداری به موسسه تحویل و ضمن گزارش هفتگی اقدامات خود به موسسه نسبت به تکمیل فرمهای اقدامات و هزینه های مالی که از طرف موسسه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد اقدام و جهت اقدامات بعدی مورد نیاز در خصوص موضوع ارجاعی با موسسه هماهنگ نماید.
پاسخگویی هر گونه ادعای احتمالی موکل یا هر شخص دیگر علیه پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد و موسسه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
پیمانکار متعهد است هر هفته در روز …………………….. از ساعت …… لغایت ……. یا عنداللزوم در سایر اوقات حسب تشخیص و اعلام مدیر موسسه در محل اعلامی از سوی موسسه حاضر گردد.
ماده 3 – سایر شروط :
طرفین قرارداد مخیر هستند در هر زمان با شش ماه اعلام کتبی قبلی نسبت به فسخ قرارداد فی مابین اقدام نمایند .
تبصره الف – تقاضای فسخ از ناحیه پیمانکار به منزله گذشت ایشان از سهم خویش در حق الوکاله پرونده های ارجاعی بوده و پس از تسویه حساب هیچ گونه سهمی به پیمانکار تعلق نمیگیرد و حق هر گونه ادعایی را در این خصوص از خویش سلب و ساقط می نماید.
چنانچه موسسه در طریقه اعمال وظایف پیمانکار بنا به تشخیص خود تخلف ، کوتاهی ، سهل انگاری یا ایرادی مشاهده کند صرفا بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را بطور یکجانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص موسسه در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض است.
با انقضای مدت قرارداد یا از تاریخ وقوع فسخ این قرارداد طرفین متعهد و ملتزم به تصفیه حساب مالی موضوع قرارداد طبق مفاد این قرارداد می باشد .
…. فقره چک/سفته به مبلغ…………………. تومان از سوی پیمانکار بابت حسن انجام کار و ضمانت و وجه التزام اقدامات پیمانکار و تخلف از شرط مذکور در بند 1 قسمت الف ماده 2 قرارداد در موضوعات ارجاعی به موسسه تحویل شد که موسسه می تواند در صورت قصور پیمانکار شخصا یا با انتقال به غیر نسبت به آن اقدام نماید.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد ، طرفین موضوع اختلاف را به آقای حمید رضا اسکندری نیا که بعنوان داور مرضی الطرفینی این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع دعوا و غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد.
در صورت توافق و تراضی طرفین این قرارداد قابل تمدید کتبی می باشد.
این قرارداد در 2 نسخه متحد المتن شامل 3 ماده تنظیم و تحویل طرفین گردید.

      پیمانکار                                                                                            موسسه

فهرست